Komunikaty

Uwaga uczniowie i absolwenci !
Proszę wszystkich absolwentów i uczniów, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminów poprawkowych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie o zapoznanie się z ze szkolnym harmonogramem zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 1.: styczeń – luty 2022 – Harmonogram egzaminu w zawodzie.
Kierownik praktycznej nauki zawodu
Grażyna Kinderman

Aktualizacja komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy.
Formuła 2012, formuła 2017, formuła 2019

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2021/2022
Formuła 2012, formuła 2017
Formuła 2019

Komunikaty dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.
Formuła 2012, formuła 2017
część pisemna
część praktyczna
Formuła 2019
część pisemna
część praktyczna


Komunikat  dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r – formuła 2012 i formuła 2017 CZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
W związku z sytuacją pandemiczną CKE wprowadziła możliwość zmian w planowaniu egzaminów na sesję styczeń-luty 2021. Szczegóły znajdziecie w PIŚMIE DYREKTORA CKE.
Prosimy wszystkich absolwentów i uczniów, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem egzaminów w sesji 1, styczeń – luty  2022, formuła 2012 i formuła 2017. Harmonogram egzaminów w sesji styczeń – luty  2022 znajduje się w zakładce – Egzamin zawodowy – Harmonogram egzaminu w zawodzie.

Komunikat OKE

Osoby, które przystępują do egzaminu  w sesji styczeń – luty 2022, potwierdzającego  kwalifikacje w zawodzie  lub jego części po raz trzeci i kolejny, zobowiązane są do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej zgodnie z poniższym załącznikiem.

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 1. 2021 Zima (styczeń – luty 2021 r.):

FORMUŁA 2012

FORMUŁA 2017

FORMUŁA 2019


FORMUŁA 2012

FORMUŁA 2017

FORMUŁA 2019

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH W ROKU 2020

SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE