TECHNIK  REKLAMY

* Nauka w szkole trwa 4 lata

* Po ukończeniu nauki przystępujesz do matury i egzaminu zawodowego

Ucząc się w zawodu technik organizacji reklamy zdobywasz dwie kwalifikacje:

AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Technik organizacji reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Jest zawodem szerokoprofilowym łączącym wiedzę ekonomiczną, organizacyjną , plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY potrafi:

1.planować i organizować działalność reklamową i promocyjną,
2.określać cele reklamowej działalności przedsiębiorstwa,
3.sporządzać budżet kampanii reklamowych i promocyjnych,
4.stosować różne formy reklamy w kampaniach reklamowych,
5.planować i dokonywać zakupu przestrzeni reklamowej w mediach,
6.nadzorować proces produkcji reklamy oraz prac podwykonawców,
7.stosować metody badań rynku reklamy,
8.testować projekty i przekazy reklamowe przed publikacją,
9.oceniać wartość przygotowanych reklam,
10.oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej,
11.wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe wspomagające organizację kampanii reklamowej,
12.opracowywać oferty handlowe dotyczące sprzedaży usług reklamowych i promocyjnych,
13.prowadzić negocjacje, rozmowy handlowe oraz współpracować z klientami,
14.przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

Zawody, do wykonywania których upoważniony jest technik organizacji reklamy:

1.technik organizacji reklamy,
2.specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży),
3.specjalista do spraw public relations,
4.specjalista do spraw reklamy,
5.administrator produkcji filmowej,
6.handlowiec,
7.organizator usług sprzedaży internetowej,
8.przedstawiciel handlowy,
9.telemarketer,
10.sprzedawca na telefon.

Uczeń naszego Technikum pod koniec klasy pierwszej sam dokonuje wyboru przedmiotów ogólnokształcących nauczanych na poziomie rozszerzonym!!!

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY