Regulamin Konkursu Ekologicznego „Elektroodpady – proste zasady”

Powiatowy Konkurs Ekologiczny

“Elektroodpady – proste zasady

dla uczniów

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu nakielskiego

czas trwania konkursu marzec – kwiecień 2013

Regulamin Konkursu Ekologicznego „Elektroodpady – proste zasady”

1. Organizator.

Zespół Szkół Ponadgimnajalnych im Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią

2. Cel konkursu.

  • Rozwijanie naturalnych zainteresowań młodzieży interdyscyplinarnymi zagadnieniami przyrodniczymi i ich aspektami historycznymi, społecznymi i ekologicznymi.
  • Wykształcenie umiejętności badawczych, analizowanie wyników, wyciąganie wniosków, dokonywanie opisów.
  • Doskonalenie umiejętności wykorzystywania różnych źródeł (w tym elektronicznych) w poszczególnych fazach pracy.
  • Proponowanie oryginalnego, atrakcyjnego, aktywnego i innowacyjnego sposobu uczenia się o zagadnieniach z zakresu ekologii.
  • Podniesienie świadomości młodzieży na temat problemów, których rozwiązanie jest konieczne dla zrównoważonego rozwoju globalnej gospodarki.
  • Kształtowanie postawy człowieka odpowiedzialnego za środowisko, w którym żyje.
  • Uwrażliwienie młodzieży na piękno świata, pobudzanie pasji do poznawania go.

3. Warunki uczestnictwa w konkursie.

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu nakielskiego.

2. Tematem konkursu jest hasło: „Elektroodpady – proste zasady”.

3. Do konkursu przystępują uczniowie indywidualnie.

4. Uczestnicy mogą przygotować reklamę w formie:

–  pracy plastycznej obrazującej segregację, recykling i odzysk zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

lub

– prezentacji multimedialnej (reklama społeczna) – propagującej właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym

i elektronicznym

5. Prace plastyczne powinny być zabezpieczone przed ewentualnym zniszczeniem.

6. Prace multimedialne powinny być na nośniku CD lub DVD.

4. Termin i warunki dostarczania prac.

1. Prace należy składać w terminie do 15 kwietnia 2013 roku, od poniedziałku do piątku do godz. 1400 w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle, ul. Staszica 18.

2. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

3. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

5. Przebieg konkursu.

Przewiduje się następujący skład Komisji Konkursowej: Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica Alicja Czubak, Tatiana Borowczyk – Sobczak, Elżbieta Łochocka, Magdalena Gapińska – nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią. Jury wyłoni finalistów i laureatów Konkursu, którzy zostaną zaproszeni do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w dniu 29 kwietnia 2013 roku, na prezentację nagrodzonych prac. Komisja Konkursowa wręczy  nagrody za I, II i III miejsce.

6. Kryteria oceny prac

Kryteria oceny konkursowych prac:

– poprawność merytoryczna prac,

–  oryginalność pomysłów, koncepcja i  techniki wykorzystane w pracach plastycznych oraz multimedialnych

– estetyka wykonanych prac

7. Ocena i nagradzanie prac.

1. O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje Komisja Konkursowa, którą powoła Organizator Konkursu.

2. Komisja wyłoni i nagrodzi 3 najlepsze prace (bez podziału na kategorie), a także przyzna wyróżnienia.

3. O wyniku konkursu i przyznanych nagrodach powiadomiona zostanie każda szkoła uczestnicząca w konkursie.

4. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe (sprzęt elektroniczny), wyróżnieni okolicznościowe dyplomy.

5. Wybrane prace znajdą się w publikacji internetowej, na stronie szkoły staszic.info

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica – staszic.info