Informacja dla maturzystów

Przypominamy, iż zdający, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu, mogą przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu, jeżeli nie później niż do 12. lipca 2021 r. złożą dyrektorowi szkoły oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
Oświadczenie można złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać jego skan na adres sekretariat@staszic.eu.
Termin egzaminu poprawkowego to 24. sierpnia 2021 r. o godz. 9.00.