Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mają prawo do korzystania z bezpłatnych porad lekarskich…

Absolwenci  Szkół  Ponadgimnazjalnych mają prawo do korzystania z bezpłatnych porad lekarskich na postawie art. 67 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Potwierdzeniem na posiadany status ubezpieczonego jest:

– oświadczenie wypisane w przychodni z odwołaniem do art. 67 ust. 5 pkt. 1 w/w ustawy

lub

– kserokopia świadectwa ukończenia szkoły + dokument potwierdzający wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego w zakładzie pracy rodzica.

Art. 67 ust. 45 pkt. 1

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną – wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów;